Mere hjemmearbejde i fremtiden

Efter pandemiens indtog i verden er de fleste af os blevet kastet ud i mere hjemmearbejde. Nu indfører store danske virksomheder hjemmearbejde som en fast arbejdsform for deres medarbejdere.

En snak om hjemmearbejde i TV2 News

Jeg har været en tur i “News og Co.” på TV2 News for at bidrage til en snak om hjemmearbejdets fordele og ulemper: En stor arbejdsplads i København gør nemlig fra januar hjemmearbejde til en fast arbejdsform. 500 af deres 1000 medarbejdere vil fra januar 2021 arbejde fast hjemmefra på baggrund af gode erfaringer fra de seneste 8 måneder.

Det såkaldte fleksible arbejdsliv, hvor man arbejder fra skiftende lokationer, tilhører ikke en fjern fremtid. Det bliver nu hverdag for mange – også på den anden side af coronakrisen.

Åbenlyse fordele og nye udfordringer

Fast hjemmerabejde stiller nye krav til både medarbejdere og ledere. Der er åbenlyse nye fordele, f.eks. mindre transporttid og Co2 udledning. Og der er nye udfordringer, som vi skal have erfaringer med i den kommende tid.

Digitale samarbejdsformer

Vi skal til at tænke i gode meningsfulde digitale samarbejdsformer, hvor vi både bliver bedre til at håndtere teknikken OG dialogen. Mange oplever, at det føles kedeligt eller “halvt” at være til møde online. Mere online kontakt stiller krav til mødeledelse, hvor man er bevidst om aktiv inddragelse og tydelig kommunikation. Mange er utrygge ved de digitale platforme, og det skyldes ofte uklarhed om rammen for mødet: Hvad kræves af mig som mødedeltager? Hvad skal der ske og hvorfor? Hvem har ordet hvornår? Vi må kommunikere om alle disse aspekter af møderne, for at alle får mod på at bidrage. Det peger nyere forskning på lavet på baggrund af kvalitative data fra forsker Lise Dahl Arvedsen, PhD, CBS.

Vi må også huske på, at ikke alle har samme forudsætninger for at tilgå disse nye platforme på en proaktiv måde. Så hvis vi gerne vil opnå ligeværdig aktiv digital deltagelse, ja så må vi styrke kompetencerne i forhold til det digitale. Og vi må tillade at fejle og give tid til at alle bliver fortrolige med de nye mødeformer. Det kræver tålmodighed og overbærenhed med os selv og hinanden.

Kan vi miste sammenhængskraften?

Når samarbejdsformer digitaliseres, bliver det en udfordring at holde fast i gode samarbejdesdyder, hvor vi bruger hinandens faglige input og erfaringer. Der er nemlig overhængende fare for, at vi mister sammenhængskraft i organisationen. Det gælder både fagligt og relationelt. Det kan være fristende for nogle at trække sig tilbage fra fællesskabet, når der er meget nyt at forholde sig til.  Men over tid kan der opstå problemer: Budskaber der ikke kommer ud til de rette og misforståelser, der fører til konflikt.

Det er nødvendigt at finde rum for faglig tvivl og uformelle samtaler, så fællesskabet ikke visner. Vi ved fra forskning i team samarbejde, at passiv “face-time” betyder noget for, hvordan vi opfatter hinanden. Og at det er sværere at skabe og fastholde en fælles identitet i en kompleks kontekst som det virtuelle rum.

For hvad nu, når Mette ikke markerer sig på online møderne og ikke er så synlig, når hun er på arbejdspladsen? Hvordan undgår vi, at hun bliver afkoblet vigtige samarbejder? Hvordan sikrer vi, at alle identificerer sig med sit team og dedikerer sig til fælles mål? Og hvordan sikrer vi generelt, at alle har let adgang til hjælp og sparring, når opgaverne driller? Hvad med nye medarbejdere, hvordan kommer de godt ombord på de ændrede præmisser?

Der er mange nye udfordringer og mange spørgsmål.

Fællesskabende sprog

En anden udfordring er større risiko for undergrupperinger og eksklusion i grupper, hvis nogle sidder i samme rum til et virtuelt møde, og andre er på distancen. Her må vi være bevidste om, hvordan vi samler gruppen frem for at splitte den. Fællesskabende sprog og markører for teamidentifikation undervejs på møderne bliver afgørende, ligesom turskift og lige adgang til taletid bliver vigtige faciliteringsredskaber.

Der er mange nye udfordringer, og vi må forholde os aktivt og med et lærende mindset til dem. Hjemmearbejde er lige nu “det nye sort”, men de gode fællesskabende dyder, som skal få samarbejde om vigtige opgaver til at lykkes må ikke smides på porten. Heller ikke når halvdelen af medarbejderne har hjemmearbejdsdag.

Læs også blogindlægget Mister du (også) pusten på hjemmearbejdsdag nr. 100?Kategori(er): Arbejdsliv, Hjemmearbejde, Krise